Czym jest KLASTER ENERGII?

Klaster energii jest obszarem, w którym znajdują się zarówno wytwórcy, jak i odbiorcy energii. Wykorzystując lokalne źródła o różnej charakterystyce (panele fotowoltaiczne, biogazownie, turbiny wiatrowe, kogeneracja) oraz odpowiednio zarządzając popytem na energię (np. przygotowując c.w.u. podczas posiadania nadwyżki energii z OZE), dąży się do jak największego zbilansowania produkcji i zużycia energii wewnątrz klastra.
W przypadku braku zbilansowania wewnątrz klastra, które w początkowych latach działania występuje przez zdecydowaną większość czasu, zużycie energii jest bilansowane z siecią elektroenergetyczną Krajowego Systemu Elektronergetycznego.

Z definicji klaster energii jest porozumieniem, które służy osiągnięciu pewnego celu gospodarczego w obszarze energii. Porozumienie musi dotyczyć wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, lub obrotu energią 
z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw.

Formalna definicja klastra energii brzmi następująco:

"klaster energiicywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania
i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw
, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu (…) lub 5 gmin (…); klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii (…)”

(Ustawa o OZE, art. 2 pkt 15a)

Lokalizacja i obszar funkcjonowania Łódzkiego klastra dobrej energii

Łódzki klaster dobrej energii znajduje
się w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, nieopodal miasta Łódź.
Klaster działa na terenie czterech sąsiadujących ze sobą gmin:

 • Aleksandrów Łódzki, 

 • Konstantynów Łódzki, 

 • Parzęczew, 

 • Wartkowice. 

 

Łączna powierzchnia Łódzkiego klastra dobrej energii wynosi około 49 tys. ha.        

 

Cele Łódzkiego klastra dobrej energii

1. Bilansowanie produkcji i zużycia energii w obrębie klastra​.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na obszarze klastra.

3. Stałe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w źródłach produkcyjnych.

4. Organizacja transportu niskoemisyjnego na terenie gmin należących do klastra.

5. Dążenie do podniesienia świadomości mieszkańców dotyczącej oszczędzania energii.

6. Zintegrowanie systemu wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii i paliw.

7. Zwiększenie udziału czystych źródeł energii.

Korzyści z Łódzkiego klastra dobrej energii

1. Obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

2. Zmniejszenie kosztów ponoszonych na energię.

3. Poprawa jakości energii elektrycznej.​

4. Podniesienie efektywności energetycznej.

5. Pobudzenie energetyki prosumenckiej.

6. Podniesienie poziomu niezależności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.

Działania podejmowane w ramach Łódzkiego klastra dobrej energii

 

Inwestycja w czyste źródła energii:

 • Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy 12 MWp

 • Montaż prosumenckich instalacji OZE

 • Budowa instalacji geotermalnych

 • Produkcja biopaliw transportowych

 

Podwyższanie efektywności energetycznej:

 • Rozbudowa i wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne

 • Zautomatyzowanie sterowania oświetleniem ulicznym

 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

 • Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

 • Budowa pasywnego budynku Urzędu Gminy

 • Rozbudowa sieci ciepłowniczej

 

Edukacja i nauka:

 • Działania edukacyjne w szkołach w zakresie zrównoważonego korzystania z energii

Zrównoważony rozwój:

 • Budowa dróg rowerowych i węzłów przesiadkowych

 • Zaopatrzenie terenów inwestycyjnych w niezbędne media

 • Stworzenie systemu mobilności lokalnej

 
 
 

Koordynator Łódzkiego klastra dobrej energii

Centrum Badań i Innowacji Pro‑Akademia występuje w roli koordynatora Łódzkiego klastra dobrej energii. Jest również jednym z pięciu członków‑założycieli klastra.

 

Rolą koordynatora klastra jest zarządzanie działalnością klastra, organizacja kontaktu pomiędzy członkami klastra oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających w kierunku realizacji celów istnienia klastra. Poza działaniami zdefiniowanymi w umowie utworzenia klastra, CBI Pro‑Akademia ze względu na zakres prowadzonej działalności gwarantuje współpracę w ramach proponowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w przypadku podejmowania decyzji o inwestycjach. Ponadto CBI Pro‑Akademia promuje realizację przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie ochrony środowiska i upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, jak również prowadzenie badań ekonomicznych i świadczenie profesjonalnych usług szkoleniowych, doradczych i konsultingowych.

 

Kontakt

Możesz skorzystać z formularza lub danych kontaktowych zamieszczonych poniżej.

Centrum Badań i Innowacji Pro‑Akademia

ul. Innowacyjna 9/11, 95‑050 Konstantynów Łódzki

klasterdobrejenergii@proakademia.eu

tel. +48 42 636-12-26; +48 42 636-12-48

Skype: Pro‑Akademia

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 • Google+
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now